خدمات پس از فروش

خدمات پس از فروش شرکت بازرگانی جاهد طب 


تعمیرگاه تخصصی تجهیزات نقشه برداری

تعمیرات و کالیبراسیون دستگاه های پنتاکس

PENTAX-Jahedteb-service-center-calibration PENTAX-Jahedteb-service-center-calibration PENTAX-Jahedteb-service-center-calibration PENTAX-Jahedteb-service-center-calibration PENTAX-Jahedteb-service-center-calibration


تعمیرات


کالیبراسیون


آموزش


قرارداد